สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน ด้วยพืชหลังนา

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากฝายเพื่อปลูกพืช มีเพียงธุรกิจบริการเพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การดูแลเกษตรกรมากยิ่งขึ้น เพิ่มธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด กล้วย พริก ปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น

สุทิน ปันดี ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด กล่าวว่า ทางสหกรณ์ได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิก แนวทางการส่งชำระหนี้สหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมด้านพืชผลทางการเกษตรแก่สมาชิก โดยเฉพาะในเรื่องของข้าวโพด สหกรณ์ให้การสนับสนุนทั้งด้านแหล่งรับซื้อผลผลิต การประกันราคาผลผลิต เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ในพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่

เสถียร แข็งแรง สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม กล่าวว่า เมื่อก่อนตนเป็นหนี้สินเพราะขายผลผลิตได้น้อย สหกรณ์ได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการปลูกกล้วยหอมทอง โดยการรวมกลุ่มกัน จับกลุ่มกันปลูกกล้วยหอมทอง และสหกรณ์ประกันราคาให้ด้วย ประมาณ 10 บาท ต่อกิโลกรัม ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ดีขึ้น มีเงินเหลือเก็บเล็กน้อย ก็ออมไว้กับสหกรณ์

สัญชัย ปราศรัย สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด กล่าวว่า ตนเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ และได้รับการแนะนำ และการสนับสนุนจากสหกรณ์ จนประสบความสำเร็จสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องทำให้มีรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเพื่อจุนเจือครอบครัว สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการวางแผนชีวิตฝากเงินออมกับสหกรณ์เพื่ออนาคต

ส่วนใหญ่สหกรณ์จะแนะนำให้ปลูกพืชหลังฤดูทำนา ให้ปลูกพืชที่มีการใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ก็หาเงินไปเรื่อยๆ หนี้สินก็ยังไม่หมด พอเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ได้ให้คำแนะนำเรื่องการชำระหนี้ ทำให้หนี้สินค่อยๆ น้อยลงไปเรื่อยๆ ผลผลิตที่สหกรณ์แนะนำให้ปลูก ทางสหกรณ์ก็รับซื้อทั้งหมด อีกทั้งยังรับซื้อตามราคาที่ประกันไว้ด้วย

ส่วนคนที่ไม่มีทุนทางสหกรณ์ก็ให้กู้ยืม และยังสามารถนำปุ๋ยยาจากสหกรณ์มาใช้ก่อน พอเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปขายกับสหกรณ์แล้วจึงนำไปจ่ายค่าปุ๋ยทีหลังได้ เป็นการช่วยเหลือสมาชิก ไม่ให้เป็นหนี้เพื่อซื้อปุ๋ยยา ทำให้สมาชิกมีเงินเหลือใช้ เหลือเก็บมากขึ้น

ถือเป็นความสำเร็จของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด ที่ส่งเสริมและช่วยเหลือให้สมาชิกสามารถพึ่งตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีภาระหนี้สินที่น้อยลงไปเรื่อยๆ และสมาชิกมีกิน มีใช้ อย่างยั่งยืน