มกอช. ร่วมการประชุม CCGP เสนอความปลอดภัยอาหาร-เกษตรปลอดภัย สอดรับยุทธศาสตร์ชาติของไทย

มกอช. ร่วมการประชุม CCGP ครั้งที่ 31 เสนอหลักการทั่วไปในการปรับปรุงการทำงานของโคเด็กซ์ และข้อคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ของโคเด็กซ์ ปี 2020-2025 เน้นความปลอดภัยอาหาร  ครอบคลุมเกษตรปลอดภัย สอดรับยุทธศาสตร์ชาติของไทย

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม Codex Committee on General Principles (CCGP) ครั้งที่ 31 ระหว่าง วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ เมืองบอร์โด สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการทำงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการและคณะทำงานโคเด็กซ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอมปน โดยยึดหลักการทำงานอย่างโปร่งใส มีส่วนร่วม และเป็นฉันทามติ

นางสาวจูอะดี กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) จะร่วมผลักดันมาตรฐานของโคเด็กซ์และสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการกำหนดมาตรฐานของโคเด็กซ์

“ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีความเห็นให้โคเด็กซ์ยังคงมีทางเลือกให้กับคณะกรรมการที่จะดำเนินงานในรูปแบบการติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้สามารถตั้งคณะทำงานย่อยได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมและลดภาระงานของประธานคณะกรรมการ รวมถึงสนับสนุนการทำคู่มือการทำงานและหลักเกณฑ์สำหรับการตัดสินใจในเรื่องนี้ รวมทั้งได้มีความเห็นให้การทำงานเรื่องอาหารที่มีการปลอมปน อยู่บนพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้และไม่เกิดข้อกีดกันทางการค้า” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

นางสาวจูอะดี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับร่างยุทธศาสตร์ของโคเด็กซ์ ปี 2020-2025 ประเทศไทยได้แสดงความเห็นในการประชุมหารือคณะกรรมการประสานงานภูมิภาคเอเชีย เพื่อกำหนดท่าทีในระดับภูมิภาคซึ่งประเทศไทยเห็นว่าโคเด็กซ์ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิกและเป้าประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่เน้นความปลอดภัยอาหาร รวมถึงการผลิตเกษตรปลอดภัย สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ชาติ

โดยร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ จะถูกนำเสนอคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission: CAC) ในเดือนกรกฎาคม 2562 ต่อไป