เกษตรเกาะยาว จับมือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพังงาเพิ่มพื้นที่ป่า ลดความเสี่ยงการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว สร้างรายได้ให้เกษตรกร

นับวันพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทำให้ฝนแล้งเป็นระยะเวลานาน ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว จึงได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีเป้าหมายพื้นที่ 100 ไร่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวตามศาสตร์พระราชา เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สร้างอาชีพและรายได้จากไม้ที่ปลูกให้แก่เกษตรกร

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นับวันพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทำให้ฝนแล้งเป็นระยะเวลานาน ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวจึงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีเป้าหมาย พื้นที่ 100 ไร่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวตามศาสตร์พระราชา เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สร้างอาชีพและรายได้จากไม้ที่ปลูกให้แก่เกษตรกร

ต้นพยุง

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศในพื้นที่ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพ ตามความต้องการของเกษตรกร ไร่ละ 50 ต้น และสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวให้คำแนะนำด้านการปลูกและการดูแลรักษา พันธุ์กล้าไม้ที่สนับสนุน ได้แก่ ตะเคียนทอง มะฮอกกานี จำปา สัก พะยูง มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ โดยเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และพื้นที่มีเอกสารสิทธิตามประกาศของกรมป่าไม้

เกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ (076) 597-127 สมัครก่อนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก่อน