มกอช. สร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมาย Q ในโมเดิร์นเทรด

3 เมษายน 2562 : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย นายวิทวัสก์ สาระสาลิน รองเลขาธิการ มกอช. และเจ้าหน้าที่ มกอช. ร่วมกับ บริษัท  บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมาย Q ในโมเดิร์นเทรด ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 4 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เครื่องหมาย Q และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภคในการใส่ใจสินค้าเกษตรมาตรฐานมากยิ่งขึ้น