มรส. – กฟผ. คว้า Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปีนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2019 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) เวลา 13.00 น. ณ Highlight Stage ห้องคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้สนับสนุน และกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ เข้าร่วมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) และได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2019 Award ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ประเภท และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รางวัล Gold Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

รางวัล Silver Award จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการข้าว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รางวัล Bronze Award จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Research Expo 2019 Award จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1.รางวัล Platinum Award จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท และเกียรติบัตร 2.รางวัล Gold Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท และเกียรติบัตร 3.รางวัล Silver Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และเกียรติบัตร 4.รางวัล Bronze Award จะได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และเกียรติบัตร 5.รางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และเกียรติบัตร