ทีเล็บจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณ์ โคเนื้อ-โคนม นครปฐม เข้าโครงการธุรกิจไมซ์ แนวคิด “ประชุม เที่ยว เรื่องเดียวกัน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำคณะผู้แทนเอกชนเดินทางเยี่ยมชมศักยภาพของสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน”

ทีเส็บ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกันคัดเลือกชุมชนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นจุดหมายใหม่สำหรับธุรกิจไมซ์ รองรับการจัดงานประชุม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเรียนรู้ พร้อมกับใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจสินค้าในชุมชนกับองค์กรธุรกิจต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับกิจกรรม “ไมซ์เพื่อชุมชน” ในครั้งนี้ ได้นำผู้แทนภาครัฐ เอกชน ได้รู้จักนำเอกลักษณ์และจุดเด่นของสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนที่พัฒนาเป็นโคเนื้อพันธ์ุแรกของประเทศไทย “โคเนื้อไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก” ชมการสาธิตปรุงเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโค และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปนมสดแบบครบวงจร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม ของร้านค้าสหกรณ์โคนม นครปฐม

โครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ ทีเส็บ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้พัฒนาสู่การรองรับธุรกิจการจัดงานไมซ์ โดยใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ด้วยจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งจะสามารถเป็นช่องทางใหม่ด้านรายได้แก่สหกรณ์

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เลือกสหกรณ์โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน และสหกรณ์โคนม นครปฐม จํากัด มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ตามแนวคิด “ประชุม เที่ยว เรื่องเดียวกัน” และตั้งเป้าขยายสหกรณ์ที่มี ศักยภาพเข้าร่วมโครงการไมซ์เพื่อชุมชนจากเดิม 35 แห่ง เป็น 50 แห่ง สำหรับปีที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด จ.เพชรบุรี เป็นหนึ่งใน 35 สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” ที่ประสบความสําเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม สหกรณ์ต้นแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสหกรณ์ทั้งสองแห่งมีความพร้อมในการรองรับตลาดไมซ์ได้เป็นอย่างดี สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน สามารถจัดกิจกรรมเชิงความรู้วิชาการ ในฐานะเป็นโคเนื้อไทยพันธุ์แรกของโลก ซึ่งขั้นตอนการผสมให้ได้สายพันธุ์ที่ดี รวมทั้งสาธิตการผสมเทียมที่เข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการ เช่น แนะนําการย่างเนื้อสเต๊กที่ถูกวิธี ความสนุกสนานของการป้อนนมลูกวัว การโชว์ความสามารถของสัตว์ในฟาร์ม เช่นเดียวกับรีสอร์ททั่วไป ขณะที่สหกรณ์โคนมนครปฐม นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตนมที่เข้าใจง่าย รวมทั้งสาธิตการทําคอฟฟี่เบรกแนวปิงซู โดยใช้วัตถุดิบของสหกรณ์