เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ของกรุงเทพมหานคร

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้การต้อนรับนางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรกรุงเทพมหานคร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)  ณ ไร่เหมือนจันทร์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร   เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาดและข้อมูลด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเกษตรกร ศพก.ตลิ่งชัน สมาชิกเกษตรกร ศพก.ภาษีเจริญ  และประชาชนทั่วไป ที่ร่วมงานกว่า 100 คน

โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบเอกสารความรู้ด้านการสหกรณ์ ให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมด้านการสหกรณ์ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และผู้สนใจในงานดังกล่าวด้วย