มอบเงินรางวัลให้สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี 2562

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” (วันพืชมงคล) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าร่วม 235 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในบทบาทหน้าที่ของผู้นำองค์กรที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว จากนั้นได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลและขวัญกำลังใจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 จำนวน 7 สหกรณ์

ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์เดินรถแม่สอด จำกัด จังหวัดตาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร และกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา จังหวัดสงขลา