มทร.สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณี “กวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส)”

ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวพุทธในการระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี