พนักงานจิตอาสาเอสซีจี เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” ตั้งเป้าปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที 50,000 ต้น ในปี 2562 คืนสมดุลธรรมชาติ แก้ภัยแล้งระยะยาว

พนักงานจิตอาสาเอสซีจี เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ

เอสซีจี ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานทีให้ครบ 50,000 ต้น ในปี 2562 ภายใต้กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” เพื่อช่วยสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติ และแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาเอสซีจี กว่า 200 คน ได้เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการปลูกต้นรวงผึ้งและต้นไม้ชนิดต่างๆ จำนวนกว่า 400 ต้น บริเวณเอสซีจี สำนักงานใหญ่ และจะขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดสระบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ลำปาง ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและได้ที่ www.scg.com/volunteerproject โดยต้นไม้จำนวน 50,000 ต้นที่ปลูกในกิจกรรมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” และกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป