กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมมือ กองพันทหารราบที่ 3 วางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส และ พ.ท.ปฐพี พุทธผล ผบ.พัน.3 กรม.151 ในการบริหารจัดการน้ำและแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

เพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ในการผลิตอาหารและเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับกำลังพล และถ่ายทอดสู่ครอบครัวเกษตรกรพื้นที่รอบค่ายต่อไป เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ พื้นที่โครงการ ประมาณ 70 ไร่ สำหรับแบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบแปลงรวมและพื้นที่เล็กๆ บริเวณบ้านพักสำหรับครัวเรือน เลือกปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว หวังลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนทหาร