กอ.รมน. พร้อมนำองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรม จาก วช. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและพื้นที่ โดย “โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดอง” มีเป้าหมายในการสร้างจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม การสร้างชุมชนต้นแบบเข้มแข็ง ผ่านกลไกเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ

ในการนี้ ศปป.1 กอ.รมน. ได้จัด “กิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดอง” ขึ้นใน 4 ภาค สำหรับพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 2 จัดขึ้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พล.ท. กนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ซึ่งทาง ศปป.1 กอ.รมน. ได้เชิญสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร นำเสนอความพร้อมองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการดำเนินการร่วม ศปป.1 กอ.รมน. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

กิจกรรม กอ.รมน. ภาค 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ผู้นำชุมชนพื้นที่ภาคกลางและนอกพื้นที่ ร่วมกิจกรรมมากกว่า 160 คน พร้อมด้วยวิทยากรจาก กอ.รมน. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปราชญ์เพื่อความมั่นคงต้นแบบ