“รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรพร้อมมอบบัตรดินดี”

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฯ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาลึก ม.6 ต.บางจาก อ.เมือง และ กลุ่มเกษตรกรปลูกส้มโอทับทิมสยาม ม.15 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบบัตรดินดี (ID Din Dee)ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรรู้จักดินของตนเองและได้รับการจัดการดินอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบข้อมูลบัตรดินดี สามารถสืบค้นสาระข้อมูลเกี่ยวกับดินได้จากคลังข้อมูลดิน และร่วมเครือข่ายเกษตรกรผู้มีบัตรดินดีผ่านทางเฟสบุ๊คของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด.

“รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ บัตรดินดี คือ บัตรประจำตัวดินของแปลงเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินมอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะรายที่ได้รับการตรวจสุขภาพดิน และให้คำแนะนำการจัดการดินจากเจ้าหน้าที่แล้ว ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับบัตรจะสามารถนำคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดินจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอย่างต่อเนื่องไปใช้ในการพัฒนาที่ดินของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก ส่งผลให้ดินดีและอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่อไป นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถสืบค้นสาระความรู้เกี่ยวกับดินในคลังข้อมูลดิน และร่วมเครือข่ายเกษตรกรผู้มีบัตรดินดีผ่านทาง Facebook สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

โครงการนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักและเข้าใจดินของตนเอง รวมทั้งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการดินผ่านการใช้บัตร หากเกษตรท่านใดมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 แห่ง หรือสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดทั่วประเทศ หมอดินอาสา หรือโทรสอบถามไปที่ Call Center 1760 หรือผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน