นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาประเคียบ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13, 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาประเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ และคณะให้การต้อนรับ

โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16,272,000 บาท กลุ่มเกษตรกรสมทบ จำนวน 1,808,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ดังนี้ โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน จำนวน 1 แห่ง, เครื่องยิงสี ขนาด 130 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องซีลสุญญากาศ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องชั่งและบรรจุ กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 15-50 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 2,000 ตัน เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่าย เบื้องต้นขณะนี้ทาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้สั่งซื้อข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบแล้ว จำนวนกว่า 100 ตัน

กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ปัจจุบัน มีสมาชิก 405 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำนา โดยดำเนินธุรกิจสินเชื่อ, ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย, ธุรกิจรวบรวมผลผลิต รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการแปรรูป, ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและผลิตสินค้า ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกลุ่มสหกรณ์ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวเปลือกกับสหกรณ์การเกษตรที่รวบรวมข้าวเปลือกในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด กลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสารกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อวากิลบุรีรัมย์, สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำให้มีการวางแผนการผลิตทั้งปีอย่างเป็นระบบ การหาตลาดรองรับผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และการปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจ เพื่อยกระดับสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้เชียงราย หนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกขบวนจากดอย สู่ใจกลางเมือง
บทความถัดไปสภาเกษตรกรฯ ย้ำ!! อย่าวางใจในการทำลายล้าง ‘หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด’ เกษตรกรกว่า 40 จังหวัด ‘พินาศ’