นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต และติดตามงานนโยบายการตลาดนำการผลิตของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมจำหน่ายรังจังหวัดน่าน ทำสัญญา contractfarming กับ บริษัทขอนแก่นสาวไหม ผลผลิตรุ่นแรก ณ วันที่ 3 กค. 62 ของเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง อ.ภูเพียง และ อ.แม่จริม จำนวน 126 ราย รับไข่ไหมพันธ์ุดีจาก ศมม.น่าน จำนวน 245 แผ่น ได้รังไหมรังดี 5,455.50 กก. รังแฝด 71.20 กก. รังเสีย 73.50 กก. รวมผลผลิตรังไหม 5,600.10 กก. คิดเป็นมูลค่า 805,970.50 บาท

ทั้งนี้ นายกำพล วงศ์ตรีเนตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นสาวไหม จำกัด มีแผนรับซื้อรังไหม จากกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จังหวัดน่าน ในปี 2562 จำนวน 60 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9 ล้านบาท