กรมการข้าวตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด ตรวจประเมินโรงสีข้าวGMP

กรมการข้าวตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ดูแนวทางการตรวจประเมินโรงสีข้าวGMP ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวได้มอบหมายให้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ได้แก่ นายประสงค์ ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน เดินทางตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมแนวทางการตรวจประเมินโรงสีข้าวGMP ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(มกษ.4403) และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวQ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(มกษ.4000) รวมทั้งการแสดงเครื่องหมายรับรอง GMP โรงสีข้าว ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าว

ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพส่งผู้บริโภคมายาวนาน มีการรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ขบวนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ที่มีคุณภาพสู่ขบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน โดยได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิกในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพเพื่อปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้ได้มาตรฐาน Pre GAP และ GAP เพื่อนำไปสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ต่อไป