วว.จัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ Symposium on Food Safety Testing (Fruit Juice Adulteration) in Asean

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ Symposium on Food Safety Testing (Fruit Juice  Adulteration) in Asean โดยมี นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ที่ วว. โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวภายใต้การดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านการปลอมปนในน้ำผลไม้ของหน่วยงานทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีผู้ประกอบการส่งออกน้ำผลไม้ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญประเทศไทย  เวียดนาม และองค์กรน้ำผลไม้ในระดับสากล บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ