ซีพีเอฟ จิตอาสาทั่วไทย-ทั่วโลก พร้อมใจจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รวมใจจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ซีพีเอฟ โดย สถานประกอบการ โรงงาน และฟาร์ม ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ ด้วยการปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริจาคโลหิต รวมถึงมอบอาหาร เป็นต้น

ผู้บริหารและพนักงาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ในชุมชนบ้านบางพลี ตำบลบางโทรัด จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ชุมชนบ้านบางพลี” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่า ตลอดจนมีแหล่งอาหารและรายได้เสริมจากผลผลิตจากป่าชุมชนในระยะยาว ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้าแปดริ้วผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต และชาวชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน

จังหวัดสระบุรีซีพี-เมจิ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตของจังหวัด โดยมอบผลิตภัณฑ์นมซีพี-เมจิ ให้แก่ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ที่ศาลากลาง จังหวัดสระบุรี

ด้านสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจิตอาสาโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา กม.21 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนในชุมชน เพื่อปรับภูมิทัศน์ สร้างชุมชนน่าอยู่ให้กับหมู่บ้านเกาะพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนี้ กิจการในต่างประเทศ อาทิ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จัดกิจกรรม “MEDICINE GIVING” ครั้งที่ 3 บริจาคยาสามัญประจำบ้านให้แก่ศูนย์อนามัยของชุมชน ตำบลกูโกะ อำเภอซามาล จังหวัดบาตาอาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวฟิลิปปินส์ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตนเอง

ด้าน ซี.พี. เวียดนาม ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้า ณ วัดกี่กวาง 2 นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขณะที่ ซี.พี. บังกลาเทศ ร่วมกับสถานทูตไทย ณ กรุงธากา นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งชาวไทยที่พำนักอยู่ในบังกลาเทศ ร่วมมอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ โรงเรียน Jaago Foundation สาขา Banani สาธารณรัฐบังกลาเทศ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้นักเรียน ได้บริโภคอาหารปลอดภัย