ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตาร์ลัก ต้อนรับลูกค้าจังหวัดปังกาสินัน

นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับลูกค้าอาหารสัตว์ จากจังหวัดปังกาสินัน จำนวน 50 ราย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่มีมาตรการป้องกัน ASF ด้วยระบบ Biosecurity ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ตาร์ลัก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์