ภูซางจัดงานวันลำไยเบอร์ทอง มีประกวดผลผลิตคุณภาพ

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อำเภอภูซาง ได้จัดงานวันลำไยเบอร์ทองภูซาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ในงานมีการจัดซุ้มลำไยและของดีของแต่ละตำบลและหมู่บ้าน การสู่ขวัญควายภายหลังการทำนาเสร็จ การตรวจเลือดเพื่อตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกรการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป การจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การประกวดคุณภาพผลผลิตลำไย โดยมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างหากพบจะไม่พิจารณาคุณสมบัติอื่น

ผลการประกวดปรากฏผลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายอุดม รวมสุข บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 2) นายบุญส่ง เทพละ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเงินสด 800 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 3) นายประดิษฐ์ พึ่งพวก บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเงินสด 500 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 1. นายชุม เชียงแรง บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเงินสด 300 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2. นางนิลาวัลย์ ใจชุ่ม บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเงินสด 300 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร