ซีพีเอฟ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ครบรอบ 29 ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นสถานประกอบการที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้าง ตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายทนง ไทยวัฒนาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับมอบ ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี