วช.จัดประกวด “ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2563 นักประดิษฐ์ส่ง 177 ผลงาน ชิงรางวัลกันอย่างคึกคัก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระหว่าง วันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1  และบริเวณโถงกิจกรรม 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นกิจกรรมที่ วช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักประดิษฐ์ได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ

ซึ่งในปีนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 177 ผลงาน ใน 9 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 6. สาขาสังคมวิทยา 7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 8. สาขาปรัชญา และ 9. สาขาการศึกษา ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ จำนวน 133 ผลงาน และได้นำมาจัดแสดงให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดในครั้งนี้ด้วย

โดยแต่ละสาขาแบ่งออกเป็นรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลระดับดีเด่น 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท รางวัลระดับดีมาก 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท รางวัลระดับดี 1 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท และรางวัลประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ ในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถนำไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

หลังจากพิธีเปิด ได้มีการจัดแสดงการใช้โดรนในการแปรอักษร ซี่ง วช. ได้มีการจัดอบรม “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 โดยในวันที่ 25 จะมีการแข่งขันการบังคับโดรนตามคำสั่ง ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบังคับ ด้วย