วว. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 17 ปี

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม และผู้บริหาร วว. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 17 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ สคร. กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ