ธ.ก.ส. รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข”

นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บริษัทเกษียณสุข” ระดับทอง ตามโครงการบริษัทเกษียณสุข ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อมุ่งให้องค์กรซึ่งถือเป็นนายจ้าง สนับสนุนให้ลูกจ้างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณผ่านกลไกการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างมีบทบาทให้ความรู้แก่ลูกจ้าง กระตุ้นให้เกิดการออมและสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมเพื่อลูกจ้างมีการออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี กรุงเทพฯ