วว. รับรางวัล Recognition of Excellence…หน่วยงานรัฐปฏิบัติภารกิจเสริมศักยภาพ SME ด้วย วทน.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรางวัล Recognition of Excellence ในงานสัมมนา Thailand OpenGov Leadership Forum 2019 ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพ SMEs ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อให้ SMEs สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Watergate Ballroom A&B ชั้น 6 โรงแรม Amari Watergate Bangkok