ซีอีโอ “ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019”

ซีอีโอ “ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019-ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” ภายในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019)

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ซีอีโอข้าวตราฉัตร เข้ารับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” รางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ภายในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019)

ซึ่งรางวัลนี้ ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 1,000 คน คัดกรองเหลือ 108 คน (20 ภาคธุรกิจ) ซึ่งข้าวตราฉัตร ติด 1 ใน 10 ของผู้ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

งาน พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงสังคม และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

นายสุเมธฯ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่ได้ทำงานภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี. ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน เช่น คุณเอี่ยม งามดำรงค์ คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ โดยเฉพาะท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ให้ความไว้วางใจต่อ วัยรุ่นคนหนึ่ง แม้จะจบการศึกษาแค่เพียงวุฒิอาชีวศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ แต่ท่านมอบโอกาส ให้เวทีได้แสดง ความสามารถ จึงมีวันนี้ รวมถึงรุ่นพี่ รุ่นน้อง ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนผมตลอดมา รวมถึงหน่วยงานราชการและ องค์กรต่างๆ ที่ให้เกียรติ และให้โอกาสผมไปร่วมทำงาน แสดงความคิดเห็น พุดคุย หารือ จึงเดินมาได้ถึงวันนี้

ด้วยปณิธานในการทำงาน คือ การสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมข้าวของไทย ทาให้ชาวนาไทย มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สามารถผลิตสินค้าข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และทำให้แบรนด์ข้าวไทย ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกได้

ความสำเร็จในการทำงานนั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยหลายๆ อย่างมาส่งเสริมถึงจะได้ผล โดยเฉพาะอย่างบุคคลากร ในทีมงานที่ต้องทุ่มเท เสียสละ และพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างสม่ำเสมอ เราต้องให้โอกาสและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงฝีมือ เหมือนที่ผมเคยได้รับ ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เรื่องนี้เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กร

ธุรกิจของข้าวตราฉัตร คือ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมข้าวให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เรามีหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวคุณภาพในระบบ GAP Plus ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ เกี่ยวข้องกับชาวนา กว่า 12,000 ครัวเรือน และข้าวตราฉัตรยังมีโครงการพัฒนาเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน ไทย อาทิ โครงการ “โอลิมปิกวิชาการ” ที่สร้างเด็กไทยให้เก่งและเติบโตในเวทีโลกด้านวิชาการ ติดต่อกันกว่า 12 ปี นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน นักกีฬาเยาวชนไทย เช่น นักแบดมินตัน ให้ประสบความสำเร็จ เช่น น้องวิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกปีที่ 3 ติดต่อกัน ในอาทิตย์ ที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการทำนุบำรุงศาสนา เป็นสิ่งที่เราทำเสมอมามิได้ขาด การทำงานภายใต้ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก พวกเราจำเป็นต้องมีสติ หลักคิดที่ดี ไม่ตกอยู่ในกระแสที่เป็นลบ

ถ้าพูดถึงเรื่องส่วนตัว ผมก็เป็นเหมือนผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตปกติ มีครอบครัวที่อบอุ่น ดูแลคุณแม่ ให้เวลากับท่าน พาท่านไป ทานข้าว พูดคุยเรื่องต่างๆ ก่อนที่ท่านจะจากไป ตามกฏแห่งธรรมชาติของชีวิต และยังแบ่งเวลา เพื่อสังสรรค์กับเพื่อนๆ และพี่ๆ น้องๆ พูดคุย ทาน ข้าว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆ ก่อนที่แต่ละคนจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีก

รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” ที่ได้รับนี้ ถือเป็นความสำเร็จของเครือ ซี.พี. ข้าวตราฉัตร และ ทีมงานทุกคน ผมเป็นแต่เพียงตัวแทนของพวกเราเท่านั้น และควรจะเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆ ได้เห็นเป็นแบบอย่าง ให้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และตั้งใจทำงานในเครือ ซี.พี. ที่ให้โอกาสพวกเรา”