GIZ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยร่วมกับชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (Infusion Nurse Network of Thailand) และบริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม “การพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดด้วยความปลอดภัย” ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อการอบรม “การพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดด้วยความปลอดภัย” ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้มาตรฐานตามหลักสากล เพื่อความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ในเรื่องขั้นตอนการจัดการและการใช้เข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ การอบรมมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางสาธารณสุข และลดความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์