“วช. จับมือ สกสว. รับมอบภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 และ 21”

ภารกิจสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเตรียมประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ การสร้างและพัฒนาคน การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ และการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 “สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.)” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสำคัญด้านการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ

จากบทบาทดังกล่าว วช. ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายประเด็นสำคัญของประเทศ ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการตอบโจทย์ เรื่องการ “สร้างคน” สอดคล้องกับ การดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ทำหน้าที่ดูแลโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) มากว่า 20 ปี สร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ และ “สร้างปัญญา” ด้วยการผลิต ผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และยังสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรและระบบบัณฑิตศึกษา ตลอดจนระบบวิจัยในมหาวิทยาลัยไทย อีกทั้งทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยกับสถาบันต่างประเทศทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน คปก. รุ่นที่ 22

วช. ได้ดำเนินการรับโอนการบริหารจัดการ ทุน คปก. รุ่นที่ 22 มาตั้งแต่เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เรื่องการสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งประเทศ

วันนี้ (24 ต.ค. 62) ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการดำเนินการส่วนของภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 จำนวน 227 ทุน และรุ่นที่ 21 จำนวน 221 ทุน จาก สกสว. ส่งมอบให้ วช. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ 21 รวม 448 ทุน ต่อไป “อย่างไร้รอยต่อ” โดย วช. และ สกสว. ย้ำพร้อมจับมือ ผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกันสร้างโจทย์และกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของประเทศต่อไป