วช. จับมือ 6 หน่วยงาน จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I – New Gen Award

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจากเดิมเป็นระบบที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และใช้ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม เป็นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการผลักดันการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าว จำเป็นต้องมีการพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักของการกำหนดอนาคตประเทศให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงต่อไปในอนาคต

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางเพิ่มโอกาสในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮาตาริ อิเลคทรค จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับเยาวชน ภายใต้โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 7 หน่วยงาน จะร่วมกันพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ร่วมประกวดในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) ให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยการลงนามในครั้งนี้ ได้มีขึ้น ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี วันที่ 25 ตุลาคม 2562เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)