โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” สนับสนุนการจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”

เพื่อกระตุ้น และเผยแพร่ให้นักเรียน ได้รู้จักโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น

โดยข้าวตราฉัตร สนับสนุนผ่าน 2 กิจกรรมหลักภายในงาน ได้แก่

สนับสนุนเงินรางวัล มอบให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย กิจกรรม Mini Science and Math Olymplads

สนับสนุนการจัดงานสัมมนา “เด็กไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีความสุข” ปี 2 รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 500,000 บาท