ข้าวตราฉัตรสนับสนุนการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”

ข้าวตราฉัตร ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” สนับสนุนการจัดงาน  3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” เพื่อกระตุ้นและเผยแพร่ให้นักเรียนได้รู้จักโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น

โดยข้าวตราฉัตร สนับสนุนผ่าน 2 กิจกรรมหลักภายในงาน ได้แก่  1. สนับสนุนเงินรางวัล มอบให้กับผู้ท่ี่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย กิจกรรม Mini Science and Math Olymplads  2.   สนับสนุนการจัดงานสัมมนา “เด็กไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีความสุข” ปี 2 รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 500,000 บาท