วว. ร่วมการประชุม WAITRO Meetings ณ ประเทศบอตสวานา

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร WAITRO Board-Regional Focal Point (RFP) Meetings ครั้งที่ 26 และการประชุม RFP Meetings ทั้งนี้ กิจกรรมการประชุมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและหน่วยงาน Regional Focal Point 2019-2020 ของ WAITRO รวมถึงแผนงานการดำเนินงานในอนาคต วว. ในฐานะ RFP ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้ดำเนินการ เป็นผู้ประสานงานระหว่างสมาชิกในภูมิภาค สนับสนุนภาพลักษณ์ โครงการ และกิจกรรมของ WAITRO แก่สมาชิก รวมถึงแสวงหาหน่วยงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อเชิญเป็นสมาชิก WAITRO นอกจากนี้ วว. ยังเข้าร่วมโครงการสำคัญต่างๆ ของ WAITRO ที่จัดให้แก่สมาชิกในปี 2019-2020 เช่น SAIRA Water Campaign & Innovation Award, Horizon 2020 เป็นต้น

(วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Kasane ประเทศบอตสวานา)