วว. รับรางวัล The Winner จากโครงการ Digital Enterpreneur Awards 2019

ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. เข้ารับมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ The Winner ในโครงการ Digital Enterpreneur Awards ประจำปี 2019 ด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาองค์กร (กลุ่มองค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ) ซึ่งจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย และเป็นต้นแบบในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน)