วช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน 2562 ถวาย ณ วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ไปถวาย ณ วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พรัอมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร วช. ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีฯ ในการนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลฯ เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร ถวายบำรุงพระอารามและเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,068,048.25 บาท