รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนราธิวาส

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ และตรวจดูแปลงยางพาราของเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคใบร่วงยางพาราที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้กำลังใจเกษตรกรสมาชิกเจ้าของแปลง และร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป