“ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่น้อง โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.ชัยภูมิ

(ชัยภูมิ) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (KPI) และบริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด (KSP) ระดมทุนเพื่อการศึกษา รวม 470,000 บาท ใช้ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลให้โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในโครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีรับมอบโครงการ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน จัดทำโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน โดยเฉพาะเด็ก คืออนาคตของชาติ และจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 136 คน ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ยังมีความต้องการพัฒนาในหลายส่วน ซึ่งโครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ช่วยให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงสาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงแก่เด็กและเยาวชน และสนับสนุนให้เด็กมีจิตใจที่แจ่มใส พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป

ด้าน นายวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อต้องการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากโรงเรียนที่ใกล้สถานประกอบการ ช่วยพัฒนาระบบสุขาภิบาล และการปรับปรุงสถานที่โรงเรียน รวมทั้งเป็นการผนึกกำลังของพนักงานจาก 3 บริษัท ในเครือซีพี ได้มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใกล้สถานประกอบการ และเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและชุมชนให้มีความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” เป็นโครงการความร่วมมือของซีพีเอฟ เคพีไอ และเคเอสพี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ สู่ความยั่งยืน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ประชาชน และบริษัท