ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ธุรกิจสัตว์น้ำ จับมือชุมชน ร่วมปลูกป่าชายเลน ปีที่ 6

นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวชุมชนชายฝั่งทะเล จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ในโครงการ Mangrove Planting Project “Plant Today, Reap Tomorrow” ปีที่ 6 รวมพื้นที่ 39.375 ไร่ กล้าไม้ 44,700 ต้น เพื่ออนุรักษ์ความสมบูรณ์และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณชายฝั่งทะเลเมืองซามาล จังหวัดบาตาอาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยโครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเพิ่มผืนป่าชายเลน และจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน