วว. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล ทั้งนี้ วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ “โครงการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอเจ็ทจากเอทานอลแบบต่อเนื่องด้วยไมโครเทคโนโลยี” มีกรอบการดำเนินงานการศึกษาการผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในช่วงไบโอเจ็ทจากเอทานอล ประกอบด้วยการศึกษากระบวนการสองขั้นตอน คือ 1. กระบวนการขจัดน้ำจากเอทานอลเพื่อผลิตเอทิลีน และ2. กระบวนการโอลิโกเมอไรเซชันของเอทิลีนเพื่อผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในช่วงไบโอเจ็ท ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและแนวทางการใช้ประโยชน์เอทานอลในภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมเมนดาริน

บทความก่อนหน้านี้“ส้มกา”ส้มพันธุ์หายาก ผลผลิตปีละครั้ง ปลูกแบบอินทรีย์ที่ทองผาภูมิ 40ไร่ แรงงานแค่3คน!
บทความถัดไปวว. ผลักดันผู้ประกอบการไทย ให้ได้มาตรฐานรับรอง อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ผ่านการดำเนินงาน 3S : Speed Satisfaction Sharing