วว. เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาประเทศออสเตรเลีย

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นางทิพยา    จุลหวี ฟอร์จูน ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (ผอ.หป.คม.) เข้าร่วมประชุม The 35th Asia Pacific Metrology Programme General Assembly (APMP) โดยในการเข้าร่วมประชุม APMP เป็นการประชุมของผู้แทนด้านมาตรวิทยาระดับนานาชาติในเอเชียแปซิฟิก และ วว.ได้รับมอบหมายจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ให้เป็น Designated Institute (DI) ด้านการวัดสารกันบูดในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ในการเข้าร่วมประชุม APMP นี้ วว.ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านเปรียบเทียบผลการวัดกับประเทศอื่น ทำให้เกิดการพัฒนาผลการวัด ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทมากขึ้นในอาเซียนในฐานะผู้แทนการวัดสาขาเคมีขอบข่าย มีการเชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนและนำไปสู่การทำงานร่วมกันในระดับอาเซียน เพื่อจะได้สร้างความเข้มแข็งให้อาเซียน ทำให้ วว.มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันมาตรวิทยาประเทศออสเตรเลีย

โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รอง ผวว.บอ. ได้เข้าร่วมประชุม TCQS Workshop “Monitoring the transition of the quality management system to ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016.” นำเสนอรายงานความก้าวหน้าประจำปีของการดำเนินงานของความสามารถด้าน Calibration and Measurement Capabilities (CMCs) ในด้านระบบคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 ของผู้แทนการวัดทางเคมีในขอบข่ายการวัดสารกันบูดในอาหารและเครื่องดื่ม และแผนการดำเนินงานในอนาคตตามรายงาน QS annual report 2019, พร้อมเข้าประชุม NMI Director เพื่อหารือนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตด้านมาตรวิทยาและเข้าประชุม General Assembly(GA)

และ นางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน (ผอ.หป.คม.) ได้เข้าร่วมประชุม Food Safety Working Group หารือการดำเนินงานด้านความร่วมมือการให้ค่ากำหนดและการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญของการทดสอบสารกันบูดในตัวอย่างซอสมะเขือเทศ และการพัฒนาด้านมาตรวิทยาเคมี กับ ASEAN certified reference material (ARMN) และเข้าร่วมประชุม TCQM workshop and TCQM meeting เพื่อหารือการดำเนินงานทางด้านวิชาการร่วมกับผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการด้านการเตรียมวัสดุอ้างอิงและตัวอย่างการเตรียมเพื่อโครงการทดสอบความชำนาญของสถาบันมาตรวิทยาประเทศออสเตรเลีย