วช. ร่วมกับ CASS ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ไทย-จีน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ผ่านกิจกรรมการสัมมนาร่วมทางวิชาการด้านคลังสมองระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย – จีน ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการไทยและจีน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการขจัดความยากจน ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างจีนกับไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การศึกษา วิคราะห์ประเด็นสำคัญร่วมกัน เพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่ได้จากการสัมมนาฯ ไปใช้ประโยชน์ในวงวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไป

โดยการสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ เกา เผยหย่ง รองประธานสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีสัมมนา ทั้งนี้มีภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์จากทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วม