รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับผู้แทนสถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสถาบันเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา 18 แห่งในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา