‘เทพวัฒนา’ กว่า 54 ปี เติบโตคู่เกษตรกรไทย

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 และเติบโตเคียงข้างเกษตรกรมายาวนานถึง 54 ปี โดยทางบริษัท เทพวัฒนา เริ่มต้นการพัฒนาองค์การจากการนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรจากแหล่งผลิตชั้นนำในต่างประเทศ เรามุ่งเน้นพัฒนาสร้างอาหารเสริมพืชด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและทันสมัยได้มาตรฐานสากล ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกจากทางบริษัทต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่า สินค้าก่อนถึงมือได้รับการตรวจสอบทุกชิ้น และเกษตรกรได้ใช้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพที่สุด

กว่า 54 ปี เกษตรกรไว้วางใจให้เราเป็นผู้นำด้านอาหารเสริมพืช โดยเรานำความรู้ทางวิชาการ มุ่งให้ความรู้เกษตรกร พัฒนาและใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกวิธี รวมไปถึงอัตราการใช้เหมาะสมกับพืช อีกทั้งทางบริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมพัฒนาตนเองให้บริการอย่างสุดความสามารถ ให้คำปรึกษาเกษตรกรได้ถึงที่ รวมไปถึงแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และยังมีการจัดทำแปลงสาธิตสำหรับสาธิต ทดลอง เก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่สุด

นอกจากการพัฒนาสินค้า พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพแล้ว เทพวัฒนายังเห็นถึงความสำคัญของด้านการให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร รวมทั้งการให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการบริการและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์เทพวัฒนา  Facebook  Line@ รวมไปถึง YouTube เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร  และให้คำปรึกษา แก่เกษตรกร ซึ่งช่องทางการติดต่อเหล่านี้สะดวกรวดเร็ว ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าปัญหาจะเกิดใกล้หรือไกลแค่ไหน เราสามารถดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษาได้ทันเวลา เพราะเราเชื่อว่า สินค้าดี บุคลากรมีคุณภาพ การบริการก็ต้องเป็นที่หนึ่ง