วช. เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยภูมิภาคในภาคเหนือ เตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8” นำแนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในกระจายความรู้ กระจายโอกาสสู่ภูมิภาค มาดำเนินการ เพื่อให้เครือข่ายการวิจัยภูมิภาคเป็นกลไกสำคัญ ในการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพของชุมชนในภูมิภาคด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8” มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระดับภูมิภาค ในรูปแบบการประสานความร่วมมือ 4 ฝ่าย (Quadruple Helix) คือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานวิจัยและนักวิจัย ภาคเอกชน และภาควิสาหกิจและชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ในภูมิภาคให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการ

วช. ได้กำหนดแผนจัดงาน ครั้งที่ 8 นี้ โดยเครือข่ายการวิจัยภูมิภาคในภาคเหนือ ซึ่งมีจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในปี 2563

ในการนี้ วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)” โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ ผศ.ดร .เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ รศ.ดร. สุภาวิณีย์ สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมทีมงานร่วมประชุมเตรียมการ ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์