รมช.ศธ. มอบนโยบายการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ แก่ครู กศน.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับพนักงานราชการครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี

การขับเคลื่อนงาน กศน. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานสังกัด กศน. ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดและขับเคลื่อนกิจกรรม แบบบูรณาการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่น

การบริหารจัดการศึกษา จึงมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ การจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการจัดโครงการตลาดการศึกษาเพื่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 2,450 คน ประกอบด้วยผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน. จังหวัดชายแดนใต้ และครู ผู้บริหาร พนักงานราชการบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,250 คน

บทความก่อนหน้านี้ธุรกิจห้าดาวทั่วไทย ร่วมมอบความสุขและความอิ่มอร่อย ในวันเด็กแห่งชาติ 2563
บทความถัดไปปลูกทุเรียน 3 ขา ลดต้นทุน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ที่ชุมพร