วว./คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมหารือในกรอบการทดสอบประสิทธิผลนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ฯ

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ดร.กฤติยา ทิสยากร ดร.ธัญชนก เมืองมั่น และนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. เข้าร่วมหารือกับ ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

ในประเด็นเรื่อง 1. การทดสอบประสิทธิผลของนวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์ชนิดใหม่เพื่อ Regenerative medicine 2. การทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเสริมการทำงานของระบบประสาทและสมอง 3. การทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนัลเสริมโพรไบโอติกสำหรับลดน้ำตาลและลดไขมันในเลือด และ 4. การทดสอบประสิทธิผลของการลดอาการแพ้จากไรฝุ่นของผลงานวิจัยหมอนยางพารา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์