วช. ขับเคลื่อนประเด็นท้าทายไทย “กำจัดไวรัสตับอักเสบ” ให้หมดจากไทยภายใน 10 ปี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยท้าทายไทย “กำจัดไวรัสตับอักเสบจากประเทศไทย”

ประเทศไทยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง ประมาณ 2.2 ล้านคน และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 7.5 แสนคน ซึ่งนับว่ามีจำนวนมากกว่าการติดเชื้อ HIV และเป็นที่รู้กันดีว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้องรัง ส่งผลให้เกิดโรคตับแข็งและโรงมะเร็งตับตามมา
วช. จึงได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยท้าทายไทยเพื่อ “กำจัดไวรัสตับอักเสบจากประเทศไทย”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดไวรัสตับอักเสบให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2573 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของการวิจัยเพื่อให้เกิดผล (lmplementation Research) เพื่อกำจัดไวรัสตับอักเสบให้หมดไปจากประเทศไทย โดยใช้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดต้นแบบ และจะนำมาขยายผลไปทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่น กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย