อธิบดีตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 66 คน มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า การออมทรัพย์ และส่งเสริมการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยในปี 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้งานสหกรณ์ให้กับนักเรียน และสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกพื้นที่