วว./โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ลงนามสัญญารับบริการรักษาพยาบาล

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลงนามสัญญารับบริการรักษาพยาบาล เพื่อลดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมอำนวยความสะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ดร.วรุตม์ ทวีศรี ผู้อำนวยการกองบริหารบุคคล วว. นายสมคิด เกิดแย้ม นิติกร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 8 กวท. ชั้น 8 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 (RD1) วว.เทคโนธานี คลองห้า

“..การลงนามในครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวด้านบุคลากรของ วว. ที่มีจำนวนมากขึ้น การรักษาพยาบาลก็นับเป็นสวัสดิการด้านหนึ่งที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่ง วว. มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ทั้งในด้านบุคลากรและด้านเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงการทำงานของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี ถือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และต่อยอดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านงานวิจัยต่างๆ ต่อไปได้ในอนาคต…” ผู้ว่าการกล่าวสรุป