บ้านปูฯ สนับสนุนที่ดิน ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเครื่องออกกำลังกาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระและโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา รวมมูลค่า 13.9 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นำโดย นายจิรเมธ อัชชะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารและพัฒนาองค์กร นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน มอบที่ดินเอกสารสิทธิ ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เงินสนับสนุนค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมเครื่องออกกำลังกาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,898,536 บาท ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระและโรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี นายสังคม สืบแสน (กลาง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ และ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อม นายฉลอง โมกศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบ้านปูฯ ให้ความสำคัญต่อการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี มุ่งสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนด้วยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สาธารณสุข เป็นต้น และแม้บริษัทได้ยุติการดำเนินธุรกิจในบางพื้นที่ไปแล้วก็ตาม บริษัทก็ยังสนับสนุนการสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป