เติมความรู้ “สมุนไพรอารักขาพืช” ให้เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล

เมื่อเร็วๆ นี้ สามพรานโมเดล ร่วมกับ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เซ็นทรัล ทำ ( โครงการเพื่อพัฒนาสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล) จัดอบรมเชิงปฎิบัติ “การใช้สมุนไพรอารักขาพืช” ให้กับเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย คุณณัฎฐา คุ้มโต นักวิชาการอาวุโสฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและชุมชน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ณ สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ สวนสามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรกับการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ได้รู้จักโรคแมลง รู้หลักใช้สารชีวภัณฑ์ และรู้จักสาระสำคัญจากสมุนไพร ที่เอามาใช้ในการป้องกันศัตรูพืชดียิ่งขึ้น รวมถึงได้ทดลองทำชีวภัณฑ์สูตรต่างๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ตามเหมาะสมในแปลงของตัวเอง ทั้งยังถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มได้อีกด้วย